.

Evalueer met succes

Bedenk vooraf wat het doel is van monitoring en evaluatie. Verschillende doelen stellen hun eigen eisen aan methode en timing. Bovendien vergroot het de kans op daadwerkelijk gebruik van de resultaten.

Tips om het succes van monitoring en evaluatie te vergroten:
 • Maak vooraf (al bij het formuleren van de communicatie-strategie) een plan voor monitoring en evaluatie. In een later stadium is dat veel moeilijker en kost het veel meer tijd.
 • Bepaal duidelijk het doel of de doelen van monitoring en evaluatie. Daarbij geldt: hoe concreter de (communicatie)doelstellingen van het project zelf zijn geformuleerd, hoe makkelijker het is te evalueren.
 • Ga na wie er belang heeft of kan hebben bij de resultaten. En ook wie er juist geen belang bij heeft. Vorm zonodig coalities.
 • Maak goede afspraken over de activiteiten (bijvoorbeeld over het registreren van telefonische vragen) en over de timing en deadlines.
 • Reserveer al vooraf tijd voor het trekken van conclusies uit evaluatie en monitoring.
 • Stel gerichte vragen. Dus niet: "wat vond u van de campagne", maar "heeft u de brochure aangevraagd?" of "van wie heeft u over dit onderwerp gehoord?"
 • Ga na wie bij de evaluatie betrokken moet worden, ga na waarom het voor hen nuttig is om aan evaluatie mee te werken.
 • Stimuleer deze andere betrokkenen om mee te werken. Bijvoorbeeld door ze regelmatig naar hun ervaringen te vragen. Belangrijk is ook terugkoppeling van resultaten: bijvoorbeeld door een artikel of rapportage, of door een bijeenkomst te beleggen om ervaringen uit te wisselen.
 • Zorg waar nodig dat de evaluatie of het uitwisselen van ervaringen in vertrouwen kunnen plaatsvinden. Dat vergroot de bereidheid om fouten te bespreken.
 • Spreek af wie de trekker is van evaluatie en/of monitoring. Het hoeft vaak niet eens zoveel tijd te kosten, zo nu en dan een telefoontje met een vraag naar de stand van zaken kan al wonderen doen.

Met aandacht vooraf en heldere afspraken levert evaluatie en monitoring meer op en kost het minder tijd!
vervolg

.

Evaluatiemethoden

Er zijn heel veel methoden voor evaluatie en monitoring. Daarbij is onderscheid te maken naar:
 1. proces of product
  Proces-evaluatie beschrijft de manier waarop het project gerealiseerd is, hoe afspraken zijn gemaakt, hoe de samenwerking was etc.
  Product- of effect-evaluatie beschrijft in welke mate de doelen bij de doelgroep zijn bereikt.
 2. beschrijvend of beoordelend
  Een beschrijvende methode geeft feiten: bijvoorbeeld aan hoeveel folders zijn verspreid, hoeveel mensen zijn bereikt, hoeveel vergaderingen er zijn geweest etc. Een beoordelende methode geeft een interpretaties van de feiten (is er sprake van succes, wat kunnen we hieruit leren, wat kunnen we verbeteren?)
 3. statisch of dynamisch
  statisch: bepalen van de situatie op één moment (bijvoorbeeld de kennis van de doelgroep na afloop van de campagne). Probleem kan dan zijn te beoordelen of er sprake is van succes. (Misschien was de doelgroep al voor de campagne op de hoogte van de feiten)
  dynamisch: nagaan wat er gedurende het project veranderd is. Bijvoorbeeld door zowel vooraf als achteraf te meten. Of door in diepte-interviews naar veranderingen te vragen.
 4. continue of incidenteel
  moet evaluatie of monitoring onderdeel zijn van een langlopende dataverzameling of onderzoek (bijvoorbeeld tracking, registratie omzetcijfers of opinie-onderzoek)
 5. kwantitatief of kwalitatief
 6. gericht op doelgroep, media, intermediairen of eigen organisatie
  Gaat het vooral om het bepalen van effect bij de doelgroep, om de prestaties van een medium, om het effect van intermediairen of om het functioneren van de eigen organisatie?
 7. eenvoudig of complex
  Niet alle evaluatiemethoden vergen omvangrijke onderzoeken. Er zijn ook heel simpel te realiseren evaluaties.

Verderop op deze pagina vindt u een overzicht van de methoden.
© Copyright wijzer 2000
vervolg

vervolg
.

Overzicht methoden

Product-evaluatie:Terug

Proces-evaluatie:
Terug

Beschrijvend:
Terug

Beoordelend:
Terug

Statisch:
Terug

Dynamisch:
Terug

Continue:
Terug

Incidenteel:
Terug

Kwantitatief:
Terug

Kwalitatief:
Terug

Gericht op doelgroep:
Terug

Gericht op media-prestaties:
Terug

Gericht op intermediairen:
Terug

Gericht op eigen organisatie:
Terug

Eenvoudig:
Terug

Complex:
Terug


© Copyright wijzer 2000

---


vervolg

vervolg
.

vervolg

vervolg