. Over de noodzaak van evaluatie en monitoring van communicatie-inspanningen is iedereen het snel eens.
Toch merken we in de praktijk dat het nog steeds (te) weinig gebeurt en er ook te weinig met de resultaten wordt gedaan.
Op deze pagina vindt u:
 1. 7 redenen om niet aan evaluatie en monitoring te doen
 2. 6 redenen om wel aan evaluatie en monitoring te doen
 3. tips om de kans op succes van evaluatie en monitoring te vergroten
 4. hulp bij de keuze van methoden voor evaluatie en monitoring.

  Verder vindt u informatie over:
 5. bronnen voor meer informatie over evaluatie en monitoring
 6. evaluatie en monitoring door WIJZER
 7. een checklist voor evaluatievervolg

.

Monitoring en evaluatie

Het verschil tussen monitoring en evaluatie is niet altijd helder, onder andere omdat ze deels in dezelfde fase van het communicatieproces plaatsvinden en er gebruik wordt gemaakt van dezelfde methoden.
Wij hanteren hier het volgende onderscheid:

Monitoring: het volgen van communicatie-activiteiten en de effecten daarvan tijdens een campagne, met als doel de uitvoering van die campagne waar nodig bij te sturen.
Evaluatie: vastleggen en beoordelen van de resultaten van communicatie, met als doel het achteraf beoordelen en verantwoorden van het project/de campagne, en/of om hieruit lering te trekken voor volgende projecten.
© Copyright wijzer 2000
vervolg

vervolg
.

Waarom niet?

Waarom is er vaak zo weinig geld, menskracht en tijd voor monitoring en evaluatie? En waarom wordt er zo weinig met de resultaten gedaan?
Daar kunnen een heleboel redenen voor zijn:
 1. Voorlichting is een doekje voor het bloeden
  Bijvoorbeeld omdat het besluit voor de campagne het gevolg is van een politiek compromis. De uitvoerende instantie wordt opgezadeld met een opdracht die niet succesvol kan zijn, en soms wenst men niet eens dat het doel bereikt wordt. Evaluatie is dan natuurlijk ook ongewenst.
 2. Men wil niet weten of het mis gaat
  Bijvoorbeeld omdat uitvoerders willen vermijden dat de opdrachtgever of baas besluiten gaat nemen die de continuïteit van het werk aantasten. Hierbij speelt een rol dat effectiviteit van communicatie vaak moeilijk is aan te tonen.
 3. Conflicterende doelen
  De leiding van een organisatie heeft andere doelen dan de uitvoerders. Bijvoorbeeld: de directie wil dat het beleid wordt uitgedragen, de uitvoerders willen de relatie met de klanten (doelgroep) goed houden.
 4. Aanloopperikelen en lange duur van campagnes
  Communicatie heeft meestal niet meteen effect. Soms gaan er jaren overheen voordat er van een grootscheepse gedragsverandering sprake is. Maar ondertussen kost communicatie wel geld. Externe partijen en persmedia hebben daar lang niet altijd oog voor.
 5. Onzekerheid
  Mensen zijn vaak onzeker over zichzelf, ook ten opzichte van collega's. Evaluatie en monitoring kunnen leiden tot een confronterende vergelijking van werkwijzen, productiviteit etc.
 6. Bureaucratische verhoudingen
  In een bureaucratie is geen ruimte voor fouten en fouten worden altijd aan een 'schuldige', een persoon of afdeling toegewezen. Daarom is de neiging niet groot om via een goede evaluatie de eigen fouten aan het licht te brengen.
 7. Werkdruk
  Het volgende project lijkt altijd belangrijker dan het vorige project.
Vrij naar: Röling e.a. (Basisboek voorlichtingskunde, 2e druk, hoofdstuk 15)


Waarom wel aan monitoring en evaluatie doen?


vervolg

vervolg
.

Waarom wel?

Goede redenen voor monitoring en evaluatie zijn:
 1. Bijsturen van lopende campagne en activiteiten
  Activiteiten of het effect ervan kunnen bijvoorbeeld tegenvallen, er kunnen ongewenste neveneffecten optreden, externe ontwikkelingen (bijvoorbeeld media-aandacht of communicatie-campagnes van anderen) kunnen invloed hebben om de doelgroep.
 2. Verantwoorden van bestede middelen (geld, menskracht)
  Het kan gaan om één of meer van de volgende vragen:
  • is voldoende bijgedragen aan het vooraf afgesproken doel?
  • zijn de afgesproken (communicatie-)middelen en activiteiten gerealiseerd?
  • had het beter/efficiënter gekund?
 3. Kennis ten behoeve van volgende projecten/activiteiten:
  • over hetzelfde onderwerp voor dezelfde doelgroep;
  • voor dezelfde doelgroep maar over een ander onderwerp;
  • over hetzelfde onderwerp maar voor een andere doelgroep;
  • ten behoeve van samenwerking met anderen (bijvoorbeeld met intermediairs).
  Deze kennis kan leiden tot beter onderbouwde keuze voor volgende projecten.
 4. Kennisontwikkeling
  Dit kan zowel gericht zijn op de afdeling/organisatie als geheel (lerende organisatie) als op de individuele medewerkers die bij een project betrokken zijn. In beide gevallen kan het voor de organisatie een uiterst nuttig doel zijn.
 5. Het profileren of evalueren van de afdeling of organisatie als geheel
  Dit kan een zeer legitiem doel zijn, iedere organisatie moet van tijd tot tijd aan de weg timmeren, en goede organisaties kijken van tijd tot tijd ook kritisch naar het eigen functioneren.
 6. Naast deze algemene redenen zijn er soms speciale redenen om te evalueren, bijvoorbeeld:
  • beoordelen van een nieuw medium of een nieuwe werkwijze;
  • een oordeel vormen over een specifiek aspect, bijvoorbeeld samenwerking met intermediairen
  • nagaan of een bestaande, ingesleten werkwijze of product nog voldoet.

© Copyright wijzer 2000


vervolg

vervolg
.

Evaluaties door WIJZER

WIJZER besteedt in communicatieplannen altijd aandacht aan monitoring en evaluatie. Daarbij ligt vaak een accent op relatief eenvoudige methoden, bijvoorbeeld registratie van reacties van de doelgroep.
WIJZER heeft enkele diepgaande, kwalitatieve evaluatie-onderzoeken uitgevoerd (zoals 'De omgeving serieus nemen', 'Investeren in Communicatie' en 'Kansen en Keuzes' ), waarbij aan de hand van verschillende projecten algemene conclusies en aanbevelingen zijn geformuleerd.
Een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek was de evaluatie van het Informatiecentrum voor de akkerbouw in Schoondijke.
Lezersonderzoek is een vorm van evaluatie gericht op een specifieke uitgave. Een voorbeeld is een lezersonderzoek voor de nieuwsbrief 'Energie-Actueel'.
Meer informatie over bovenstaande evaluaties

---


vervolg

vervolg