. Checklist verkennend belevingswaardenonderzoek

Met behulp van deze checklist kunt u op een rijtje zetten wat voor resultaten een verkennend belevingswaardenonderzoek voor uw project zou kunnen opleveren. Dit kunt u vervolgens als basis gebruiken voor een interne of externe briefing.
Verder kunt U een voorbeeld bekijken voor een fictieve situatie.
U kunt ook -vrijblijvend- een second opinion krijgen over uw briefing. Onderaan het formulier vindt u meer informatie.

vervolg  Voor een goede briefing voor een verkennend belevingswaardenonderzoek zijn onderstaande vragen van belang. U kunt de antwoorden hieronder invullen, u kunt ook verwijzen naar ander materiaal, bijvoorbeeld een startnotitie van een mer-procedure. De briefing wordt beter bruikbaar naarmate u preciezer verwijst (bijvoorbeeld naar een paginanummer).

  Omschrijving project of ingreep

 1. Globale omschrijving van project/ingreep:


  Vervolg


 2. Omschrijving van aanleiding/probleemstelling van het project


  Vervolg


 3. Omschrijving van de alternatieve oplossingen (zowel algemeen, als van degenen die onderdeel zijn van het belevingswaarden-onderzoek)


  Vervolg


 4. Omschrijving van het onderzoeksgebied of -gebieden (als alternatieven niet in hetzelfde gebied liggen) (nauwkeurig aangeven)


  Vervolg

  © Copyright wijzer 2000


 5. Procedure van het project en plaats van het onderzoek hierin:


  Vervolg

  Doel en resultaat van het onderzoek

 6. Doel van het onderzoek:
  Overzicht voor- en nadelen alternatieven
  Bijdrage aan interactieve planvorming
  Informatie over oordelen lokale bevolking
  Inzicht in houding t.o.v. ....
  Informatie ten behoeve van communicatiestrategie
  Anders:


  Vervolg

 7. Gewenst resultaat van het onderzoek:
  Beschrijving van de beleving van ...
  Verwachte gevolgen van ingreep
  Beoordelingsaspecten/criteria
  Voorlopig beoordelingskader
  Aandachtspunten voor detailontwerp of inrichting
  Anders:


  Vervolg

 8. Omvang en samenstelling steekproef
  Een goede actorenanalyse is een voorwaarde voor het goed samenstellen van de steekproef


  Vervolg

  (c) Copyright wyzer 2000


 9. Praktische zaken


  VervolgAlles ingevuld?

Geef mij -vrijblijvend en gratis- een second opinion over deze briefing.
Stuur mij een vrijblijvende offerte voor dit onderzoek.
Neem zonodig contact met mij op voor aanvullende gegevens.
Naam:
Organisatie:
Email:
Telefoon:

. privacy


vervolg

begin


.

Fictief voorbeeld briefing verkennend belevingswaarden-onderzoek

Hieronder vindt u een voorbeeld van een briefing voor een verkennend belevingswaardenonderzoek. Er is vooral ingegaan op de inhoudelijke aspecten. Toegevoegd dient nog te worden praktische informatie omtrent doorlooptijd, opdrachtgever, overleg, vorm van de rapportage etc.

Aanleiding

In 2002 heeft het kabinet beslist dat de regio Achterhoek zowel economisch als technologisch een krachtige impuls behoeft. Eén van de mogelijke onderdelen is de aanleg van een zweeftrein Zutphen-Winterswijk. Aanleg van deze zweeftrein zou op de volgende manieren kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de regio:

 • verkorting van de reistijd van en naar het economisch krachtiger gebied van de IJsselvallei;
 • beter vestigingsklimaat door het hoogwaardig technologisch imago van de zweeftrein, waardoor de Achterhoek minder afhankelijk wordt van intensieve veehouderij en landschapsschoon;
 • vestiging van aan deze technologie gerelateerde bedrijvigheid in de regio;
 • impuls voor het toerisme als gevolg van de betere verbinding en de uitstraling van de zweeftrein.

Procedure

Er is een procedure in gang gezet volgens de Tracéwet. Een nut- en noodzaakdiscussie is inmiddels vrijwel afgerond. Onderdeel van de procedure is een milieu-effect-rapportage. Hierin wordt een groot aantal thema's met elkaar vergeleken, waaronder verkeer en vervoer, milieu, recreatie, natuur en landschap, kosten en veiligheid. Het aspect beleving zal, mede gezien de landschappelijke waarde van de regio, een belangrijke rol spelen bij de afweging.
De rapportages zullen naar verwachting eind 2003 gereed moeten zijn, waarna besluitvorming zal plaatsvinden. Bevoegd gezag is de provincie Gelderland.

Alternatieven

Voor de zweeftrein worden de volgende alternatieven uitgewerkt:
1. Zweeftrein volgens het huidige tracé van de spoorlijn Zutphen-Winterswijk.
2. Zweeftrein volgens een tracé via Groenlo, Borculo en Lochem.
Voor beide tracé's worden bovendien twee aanvullingen als varianten onderzocht:
a. Verlenging van Zutphen via het huidige spoortracé tot Apeldoorn, teneinde een betere aansluiting op het intercitynet te verkrijgen.
b.Verlenging vanaf Winterswijk naar Borken, waar aansluiting mogelijk is op het Duitse spoorwegnet.
Voor het ontwerp van de lijn wordt zowel gedacht aan een maximale inpassing in het landschap als een een maximale zichtbaarheid (hoog-technologische uitstraling).

© Copyright wijzer 2003


Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied betreft de gemeenten Winterswijk, Groenlo, Lichtenvoorde, Eibergen, Borculo, Ruurlo, Vorden, Lochem, Wansveld en Zutphen, Voorst en Apeldoorn. Het Duitse gebied (Kreis Borken) valt vooralsnog buiten het onderzoek, in afwachting van een nadere studie naar de haalbaarheid van deze variant.
Het verkennend belevingswaardenonderzoek dient zich vooral te richten op de gebieden in de omgeving van de voorgestelde tracés.

Doel van het onderzoek

De centrale doelstelling van het verkennend belevingswaardenonderzoek is het in kaart brengen van belevingswaarden die relevant zijn voor de verschillende alternatieven en varianten van het project. Hierbij wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke inventarisatie. Het onderzoek moet informatie opleveren over kennis en houding van de lokale betrokkenen ten aanzien van het project, alsmede aandachtspunten voor inrichting. Verder dient het onderzoek een overzicht op te leveren van beoordelingsaspecten.
Het onderzoek zal ook aanknopingspunten dienen op te leveren voor ontwerpbeslissingen (maximale inpassing versus maximale zichtbaarheid).

Resultaat

Het onderzoek zal de volgende informatie opleveren:

 • beschrijving van de beleving van de huidige situatie in het gebied rond het tracé;
 • de verwachte gevolgen van de aanleg van de zweeftrein voor de beleving;
 • beoordelingsaspecten ten aanzien van de aanleg van de zweeftrein en de afweging van de alternatieven;
 • aandachtspunten voor het detailontwerp van de zweeftrein, waarbij in elk geval aandacht voor de inpassing/zichtbaarheid.


Methode

De methode van het verkennend belevingswaardenonderzoek bestaat uit half-gestructureerde diepte-interviews aan de hand van de volgende thema's:

 • relatie met de omgeving en beleving van de huidige situatie;
 • veranderingen in de omgeving;
 • reacties op de gesignaleerde problematiek in de regio en de noodzaak van een economisch-technologische impuls;
 • reacties op het project 'zweeftrein' en op de alternatieven;
 • aandachtspunten voor inrichting.


Ter ondersteuning van de gespreksthema's zal een kaart van de huidige situatie worden gebruikt, een kaart met de verschillende tracés en illustraties van het mogelijk ontwerp van de baan en trein. Kaartmateriaal en illustraties worden vooraf onderzocht op duidelijkheid.

Steekproef

In het verkennende onderzoek worden 50 interviews gehouden. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar gebied (beide alternatieven en de variant naar Apeldoorn) en type betrokkene. Er wordt een onderscheid gemaakt in:

 • bewoners (zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied)
 • agrariërs
 • recreanten (fietsers, wandelaars, bezoekers bungalowparken)
 • gebruikers huidige spoorlijn
 • recreatie-ondernemers

De reeds uitgevoerde actorenanalyse geeft een gedetailleerd overzicht van deze groepen betrokkenen.vervolg


vervolg