. Methode:

Wijzer kiest voor de methode van belevingswaardenonderzoek die is ontwikkeld door de Bouwdienst Rijkswaterstaat.

Kenmerken van deze methode:

  • een zorgvuldige en systematische inventarisatie van belevingswaarden;
  • informatie komt van bewoners en gebruikers zelf, er wordt niet gewerkt met vooraf gedefinieerde categorieën;
  • resultaten zijn goed bruikbaar bij plan- en besluitvorming;
  • flexibele opzet: afhankelijk van het project en de voorgeschiedenis kan het onderzoek worden aangepast.

vervolg

De methode bestaat uit 4 fasen:

  1. Omgevingsanalyse: hierin wordt de omgeving van het project in kaart gebracht. Van belang is dat alle relevante groepen bewoners en gebruikers in beeld komen, ook de niet-georganiseerde groepen, zoals dagrecreanten of windsurfers. De omgevingsanalyse kent eenzelfde werkwijze als de actorenanalyse. Meer informatie vindt u bij het onderdeel actorenanalyse.
  2. Verkennend onderzoek: het hart van de methode. Deze fase bestaat uit een aantal half-gestructureerde diepte-interviews met verschillende bewoners en gebruikers. Diversiteit is in deze fase belangrijk. Op basis van een analyse van de interviewverslagen worden belevingswaarden geformuleerd.
  3. Toetsend onderzoek: de gevonden belevingswaarden worden getoetst op representativiteit, daarnaast wordt een rangorde aangegeven van waarden. In de regel gebeurt dit met behulp van een schriftelijke enquête of een andere vorm van kwantitatief onderzoek. In sommige gevallen vindt de toetsing plaats met een andere methode, zoals groepsgesprekken.
  4. Effectbeoordeling: hier wordt bepaald wat de gevolgen zijn van de ingreep of van de alternatieven op de gevonden belevingswaarden. Vaak kan hierbij gebruik worden gemaakt van onderzoek dat al plaatsvindt, bijvoorbeeld in het kader van een mer. In andere gevallen worden experts geraadpleegd.

De methode is flexibel. Afhankelijk van de situatie kunnen fasen meer of minder uitgebreid plaatsvinden of zelfs geheel vervallen.

Doorlooptijd: per fase zijn enkele weken tot enkele maanden nodig. De methode als geheel past zonder problemen in een MER-procedure.


Meer informatie:
knop1 meer informatie over omgevingsanalyse
knop1 meer informatie over verkennend onderzoek
knop1 meer informatie over toetsend onderzoek
knop1 checklist belevingswaardenonderzoek
knop1 projecten van Wijzer Adviesbureau
vervolgvervolg

.
---