. Resultaat: Beoordelingskader, Ontwerp en Proces

Een verkennend belevingswaardenonderzoek kan het volgende opleveren:

  • belevingswaarden: een overzicht van de waarden die een gebied kan hebben voor verschillende groepen betrokkenen;
  • gevolgen van ingreep: een overzicht van de (positieve en negatieve) gevolgen die betrokkenen verwachten van de ingreep of van alternatieven;
  • beoordelingsaspecten: punten die vanuit de beleving door betrokkenen van belang zijn voor het beoordelen van de ingreep en van alternatieven;
  • aandachtspunten voor ontwerp/inrichting: ideeën en aanbevelingen voor het ontwerp van alternatieven of voor migiterende maatregelen. Het is ook mogelijk een belevingswaardenalternatief te ontwikkelen.
  • conclusies en aanbevelingen voor planproces en communicatie: een belevingswaardenonderzoek levert in de regel een belangrijke bijdrage aan draagvlak. Het onderzoek levert ook aanbevelingen op voor communicatie-activiteiten, boodschap en inrichting van het planproces.

Tussen belevingswaarden en beoordelingsaspecten of -kader zit een analysestap. Het overzicht van belevingswaarden geeft niets meer dan een gebundeld en geordend overzicht van de punten die respondenten hebben aangedragen. Beoordelingsaspecten en beoordelingskader ontstaan na een nadere analyse van de resultaten, waarbij de waarden gecombineerd worden met gegevens van de onderzoeksgroep, kennis van de ingreep en andere (gebieds) kennis.

vervolg

.

Een toetsend belevingswaardenonderzoek kan het volgende opleveren:

  • een toetsing van de gevonden belevingswaarden: hoe breed worden de gevonden waarden gedeeld;
  • een rangorde van belevingswaarden: welke waarden vinden bewoners en gebruikers het belangrijkst?

Het eindresultaat is een beoordelingskader, een geordende en gevalideerde set belevingswaarden.

Het bevoegd gezag kan het overzicht van belevingswaarden en het beoordelingskader vervolgens -naast andere onderzoeken- gebruiken bij de besluitvorming en afweging van alternatieven, bijvoorbeeld via een multicriteria-analyse. Het beoordelingskader kan ook worden gebruikt als input voor het ontwikkelen van nieuwe alternatieven, bijvoorbeeld een belevingsalternatief.

Daarnaast levert ook het toetsend onderzoek waardevolle informatie voor het vormgeven van de communicatie-strategie en van concrete communicatie-activiteiten.

vervolg

vervolg

---