. Belevingswaardenonderzoek is een manier om het perspectief van bewoners en gebruikers op een gestructureerde manier een plaats te geven in plan- en besluitvorming, met name bij het in beeld brengen van de kwaliteit van woon- en leefomgeving.

Het onderzoek brengt systematisch de criteria in beeld op grond waarvan betrokkenen de huidige omgeving beleven en op welke manier deze beleving beïnvloed wordt door veranderingen in de omgeving.
Dit onderzoek wordt toegepast in procedures voor ingrepen in de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld aanleg van infrastructuur, ruimtelijke ordening of gebiedsgericht beleid. De methode sluit nauw aan bij mer-procedures.

Op deze pagina's vindt u informatie over:

 1. de waarde van belevingsonderzoek
 2. resultaat: waarden en beoordelingskader
 3. beleving en belevingswaarden
 4. onderzoeksmethode
 5. werkwijze verkennend onderzoek
 6. werkwijze toetsend onderzoek
 7. belevingswaardenonderzoek door WIJZER
 8. voorbeeld briefing
 9. checklist
 10. voorbeelden

vervolg

.

Belevingswaardenonderzoek is waardevol, omdat:

 • de eigen waarden en oordelen van bewoners en andere betrokkenen beter een plaats krijgen in de planvorming en afweging van alternatieven;
 • het daarmee bij uitstek een instrument is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van woon- en leefomgeving;
 • 'zachte' waarden als belevingswaarden door de systematische aanpak beter hanteerbaar worden in de planvorming;
 • het onderzoek beoordelingscriteria of zelfs een beoordelingskader op kan leveren voor het afwegen van alternatieven;
 • het de discussie met betrokkenen concreter en constructiever kan maken.

Belevingswaardenonderzoek is bij uitstek geschikt voor planvormingsprocessen met een interactieve component.

vervolg

vervolg

---