.

Voorbeelden van doelgroeponderzoek door WIJZER Adviesbureau

Naar portfolio Wijzer Adviesbureau


Donorwerving

Werkveld(en) gezondheidszorg
Opdrachtgever Stichting Donorvoorlichting (tegenwoordig onderdeel van NIGZ)
Onderzoeks-
vragen

Welke weerstanden leven er bij mensen tegen het afleggen van een verklaring dat zij zelf na hun dood weefsels en organen willen afstaan.

Welke invalshoeken voor een communicatiecampagne leveren de grootste kans op succes?

Methode Diepte-interviews
Aantal respondenten 39 respondenten
Bestelinformatie 'Die twijfel, dat ben ik precies'
Meer informatie Neem contact op

Donorwerving - 2

Werkveld(en) gezondheidszorg
Opdrachtgever Sticting Donorvoorlichting (tegenwoordig onderdeel van NIGZ)
Onderzoeks-
vragen

Bij welke gelegenheden en op wat voor manier praten mensen met elkaar over orgaandonatie?

Welke aanknopingspunten levert dit op voor een communicatiecampagne?

Methode Groepsinterviews
Aantal respondenten 6 groepsgesprekken met 25 jongeren en 20 ouders van kinderen
Bestelinformatie 'Praten over donatie'
Meer informatie Neem contact op

Een loket met vele luikjes

Werkveld(en) electronische overheid
Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken
Onderzoeks-
vragen

Hoe beoordelen de klanten van het ministerie de beantwoording van vragen via de website van het ministerie?

Hoe is het beantwoorden van die vagen intern georganiseerd, welke kwaliteitsnormen hanteren medewerkers?

Wat zijn concrete verbeterpunten, en welke kwaliteitsnormen zou de organisatie moeten hanteren?

Methode

Individuele interviews (telefonisch en mondeling)
Analyse 4 eerdere onderzoeken

Aantal respondenten

23 interviews met klanten
12 interviews met medewerkers

Bestelinformatie 'Een loket met vele luikjes'
Meer informatie Neem contact op

Scholen en chronisch zieke kinderen

Werkveld(en) onderwijs, gezondheidszorg
Opdrachtgever NIZW
Onderzoeks-
vragen

Wat zijn de ervaringen in de praktijk van reguliere basisscholen met onderwijs aan kinderen met een chronische ziekte of een handicap?

Hoe moet in de opleiding van toekomstige leerkrachten aan dit onderwerp aandacht worden besteed, mede met het oog op de invoering van het rugzakje?

Methode Diepte-interviews
Aantal respondenten 19 gesprekken op 7 scholen (directie, intern begeleider, leerkracht, ouder) plus 5 interviews met deskundigen
Meer informatie Neem contact op

 

Bodem, Doelgroepenanalyse

Werkveld(en) milieu
Onderzoeks-
vragen
identificatie belangrijkste doelgroepen, rol doelgroepen, kennis en houding t.a.v. bodembeleid, beeld van minsterie, informatiekanalen
Methode groepsgesprekken, interviews (mondeling/telefonisch), deskresearch
Aantal respondentenruim 125
OpdrachtgeverMin. Vrom, Dir. Voorlichting en Externe Betrekkingen (in opdracht van Min. Vrom, Dir. Bodem)
Meer informatie Neem contact op

Bromfiets op de rijbaan

Werkveld(en) verkeer en vervoer
Opdrachtgever Min. V&W, Directie Verkeersveiligheid en Voertuig
Onderzoeks-
vragen
inzicht in houding van verschillende doelgroepen, inzicht in gebruik en waardering van argumenten
Methode groepsdiscussies
Aantal respondenten 49 (6 groepen)
Meer informatie Neem contact op

Visserijbeleid, onderzoek informatie-overdracht

Werkveld(en) visserij
OpdrachtgeverMin. LNV, Directie Visserij
Onderzoeks-
vragen
Op welke wijze krijgen ondernemers in de visserijsector informatie over het beleid, waar liggen knelpunten en mogelijke verbeteringen. Brede actorenanalyse plus analyse informatiestromen.
Methode diepte-interviews, telefonische interviews, deskresrearch
Aantal respondenten18 diepte-interviews
140 telefonische interviews
Meer informatie Neem contact op

Buitengebied gemeente Ede

Werkveld(en) gebiedsgericht beleid, landbouw, ruimtelijke ordening
OpdrachtgeverGemeente Ede
Onderzoeks-
vragen
Welke doelgroepen zijn van belang voor communicatie over het bestemmingsplan buitengebied; kennis en houding t.a.v. bestemmingsplan en gemeente, visie van doelgroepen op verhouding landbouw-natuur
Methode diepte-interviews, telefonische interviews, deskresearch, kwantitatief onderzoek
Aantal respondenten12 diepte-interviews
ong. 20 telefonische interviews
kwantitatief: 1323 respondenten
Meer informatie een selectie uit de rapportage

Ondernemen in Midden- en Oost-Europa, informatie

Werkveld(en) diversen
OpdrachtgeverMin. EZ, Dir. Voorlichting
Onderzoeks-
vragen
Sluit bestaande informatie over financiële instrumenten gericht op Midden- en Oost-Europa aan bij vragen die leven bij de doelgroep, welke media, intermediairen en overheden spelen een rol bij de informatievoorziening hierover?
Methode diepte-interviews
Aantal respondenten12
Meer informatie Neem contact op

NUBL-Plattelandsprojecten, Onderzoek gemeenten

Werkveld(en) gebiedsgericht beleid
Opdrachtgever Projectbureau NUBL
Onderzoeks-
vragen
wat verstaan gemeenten onder een gebiedsgerichte aanpak, hoe kijken gemeenten aan tegen NUBL, waar kunnen samenwerking en communicatie verbeteren?
Methode diepte-interviews
Aantal respondenten 19
Meer informatie Neem contact op

 vervolg

.

ROM-project Groene Hart

Werkveld(en) gebiedsgericht beleid, landbouw, ruimtelijke ordening
Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland (in opdracht van Stuurgroep Groene Hart)
Onderzoeks-
vragen
bekendheid met het project Groene Hart en deelprojecten, kennis van kenmerken en beleid voor het Groene Hart, betrokkenheid van respondenten
Methode kwantitatief, telefonisch onderzoek
Aantal respondenten 200
Meer informatie Neem contact op


Naar portfolio Wijzer Adviesbureau

---


vervolg

vervolg