.

Voorbeelden van communicatieplannen door WIJZER Adviesbureau

Naar portfolio Wijzer Adviesbureau

 


NVVS - vereniging van mensen met gehoorproblemen

Werkveld(en) diversen (gezondheid)
Opdrachtgever NVVS
Aard van het plan Communicatiestrategie voor organisatie
Accent op beeldvorming, themakeuze, prioriteitsstelling
Methode interviews (telefonisch/mondeling), workshops, desk-research, presentaties
Meer informatie Neem contact op 

Museumkwartier Utrecht

Werkveld(en) gebiedsgericht beleid
OpdrachtgeverGemeente Utrecht, projectmanagementbureau (in opdracht van Programma Museumkwartier)
Aard van het plan Communicatieplan voor project/programma
Accent op themakeuze en boodschap, samenhang en afstemming van communicatie, fasering en keuze middelen
Meer informatie Neem contact op

Riolering Den Haag

Werkveld(en) milieu
OpdrachtgeverGemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer
Aard van het plan Communicatieplan voor gemeentelijke dienst,
tevens campagne gericht op goed "gebruik" van het riool.
Accent op prioriteitsstelling t.a.v. doelgroepen, boodschap (o.a. kikker als mascotte), keuze middelen
Bestelinformatie'Het riool is geen alleseter'
Meer informatie Neem contact op

NUBL-Plattelandsprojecten, Plan van Aanpak

Werkveld(en) gebiedsgericht beleid
OpdrachtgeverProjectbureau NUBL
Aard van het plan Communicatieplan voor project gebiedsgericht beleid (r.o., landbouw, milieu, economie).
Accent op beeldvorming over project en project-organisatie, draagvlak bij en activeren van betrokkenen.
Indeling in 4 communicatie-lijnen tussen groepen betrokkenen, veel aandacht voor toetsbare communicatie-doelstellingen, fasering van activiteiten.
Meer informatie Neem contact op

Mestbank strategie - mest in balans

Werkveld(en) landbouw, milieu, ruimtelijke ordening, gebiedsgericht beleid, algemeen
Opdrachtgever Stichting Landelijke Mestbank
Aard van het plan Communicatieplan voor (indertijd) nieuwe organisatie, tevens inhoudelijke communicatie gericht op bevordering mestdistributie.
Accent op prioriteitsstelling t.a.v. doelgroepen, beeldvorming over organisatie, marketing van het product dierlijke mest.
Meer informatie Neem contact op

Lozingenbesluit

Werkveld(en) landbouw, milieu, waterbeheer
Opdrachtgever Min VenW
Aard van het plan Communicatieplan voor invoering Algemene Maatregel van Bestuur
Accent op concrete, toetsbare doelstellingen, prioriteiten, taakverdeling t.a.v. communicatie tussen de verschillende betrokkenen, in het bijzonder aandacht voor taak ministerie van VenW.
Periode 1994 -- 1995
Meer informatie Neem contact op

Buitengebied gemeente Ede

Werkveld(en) gebiedsgericht beleid, landbouw, ruimtelijke ordening
Opdrachtgever Gemeente Ede
Aard van het plan Communicatieplan voor ontwikkeling bestemmingsplan agrarisch buitengebied.
Accent op mogelijkheden verwerven draagvlak, identificeren belangrijke doelgroepen en intermediairen, keuze middelen.
Meer informatie een selectie uit de rapportage


vervolg

.

Milieuconvenant Bloembollensector

Werkveld(en) tuinbouw, milieu
Opdrachtgever Provincie Noord-Holland (in opdracht van doelgroepoverleg)
Aard van het plan Communicatieplan voor plan van aanpak milieubeleid bloembollensector
Accent op draagvlak voor aanpak, afstemmen communicatie overheden, landbouw-organisaties en andere betrokkenen (o.a. activiteitenkalender).
Meer informatie Neem contact op


Naar portfolio Wijzer Adviesbureau

---


vervolg

vervolg