.

Onderdelen communicatieplan

a. doelgroepen
Een communicatieplan moet aangeven
  • welke doelgroepen worden onderscheiden;
  • welke kenmerken van de verschillende doelgroepen in dit geval van belang zijn;
  • welke doelgroepen prioriteit krijgen.

Vervolg
Overzicht
b. doelstellingen
Onderscheid in meer algemene campagnedoelstellingen en uitgewerkte subdoelstellingen.
Een goed communicatieplan moet per doelgroep (sub)doelstellingen bevatten die:
  • geformuleerd zijn in termen van de ontvanger;
  • concreet zijn;
  • toetsbaar zijn.

Een voorbeeld van een goede doelstelling is: "50% van de bromfietsers weet na afloop van de campagne waarom rijden op de rijbaan veiliger is."
Een voorbeeld van een slechte doelstelling: "Het bekend maken van beleidsvoornemens op het gebied van waterbeheer".

Vervolg
Overzicht
c. boodschap
De boodschap dient per doelgroep te worden geformuleerd. Er kan heel goed een gemeenschappelijke kern, thema of slogan zijn, maar verschillen in voorkennis, houding en eigenaardigheden van doelgroepen zorgen voor verschillende uitwerkingen. Als de verschillen te groot zijn en er per se een enkele boodschap moet worden uitgedragen, moet gekozen worden: delen van de doelgroep worden dan minder of niet bereikt.

Vervolg
Overzicht
d. communicatiemiddelen en -media
Dit moet breed worden opgevat. Communicatiemiddelen kunnen massamedia zijn als krant of tv, brochures, folders, direct mail of internet, maar ook bijeenkomsten, beurzen, manifestaties of gesprekken met voorlichters of adviseurs.

Vervolg
Overzicht
e. planning
Vaak een onderschat onderdeel van communicatieplannen. De volgorde waarin middelen worden ingezet of waarin de boodschap wordt opgebouwd kan zeer bepalend zijn voor het uiteindelijk effect. Voorbeelden van planningsmogelijkheden:
  • eenzelfde boodschap via verschillende kanalen/media aan de doelgroep aanbieden. Dat kan gedurende een langere periode, of in een "burst": een hoge mediadruk in een korte periode.
  • de doelgroep attenderen op het onderwerp en aanzetten tot een diepgaand gesprek met een adviseur
  • zend- of bronstrategie: bij een zendstrategie stuurt de zender actief en gericht boodschappen naar de doelgroep (bijvoorbeeld de traditionele Postbus-51 campagne). Bij een bronstrategie biedt de zender informatie passief aan, de doelgroep zelf gaat actief op zoek naar informatie. De kunst is dan natuurlijk om als zender "gevonden" te worden.

Vervolg
Overzicht
f. monitoring/evaluatie
Aangeven op welke wijze monitoring en evaluatie plaatsvinden is een absolute eis aan een goed communicatieplan. Hiervoor zijn veel verschillende methoden beschikbaar, zowel eenvoudige als uitgebreide (zie monitoring).
© Copyright wijzer 2000

Vervolg
Overzicht
g. organisatie
Heldere afspraken over taakverdeling, verantwoordelijkheden en terugmelding zijn altijd van belang. Dat geldt zeker op het moment dat er andere externe partijen betrokken zijn, bijvoorbeeld intermediairen. Vaak zijn afspraken met intermediairen te weinig expliciet (ook naar het oordeel van de intermediairen zelf).

Vervolg
Overzicht


vervolg

. h. financiële en personele middelen
Spreekt voor zich. Denk bij personele middelen ook aan de benodigde kennis en vaardigheden van voorlichters, adviseurs en anderen (ruim zonodig plaats in voor opleiding of instructie).

Overzicht
--


vervolg

vervolg