. Geen twee communicatieplannen zijn gelijk. Toch zijn er, als het goed is, wel gemeenschappelijke kenmerken.

Deze pagina's bieden:
 1. overzicht van de onderdelen van een goed communicatieplan
 2. verschillende accenten van plannen
 3. communicatieplannen door WIJZER
 4. checklist accent communicatieplan
 5. bronnen
 6. voorbeelden
Elementen van een communicatieplan

Een goed communicatieplan zal altijd uitspraken moeten bevatten over de volgende punten:

 1. doelgroepen
 2. doelstellingen
 3. boodschap, of gewenste beeldvorming
 4. in te zetten communicatiemiddelen en -media
 5. planning
 6. monitoring/evaluatie
 7. organisatie
 8. financiële en personele middelen.
vervolg


© Copyright wijzer 2000


Het accent op deze punten zal per plan verschillen. Zo zijn er communicatieplannen waar het accent ligt op:
 • het identificeren van doelgroepen en aangeven van prioriteiten voor bepaalde doelgroepen;
 • het formuleren van (sub)doelstellingen die nodig zijn om het lange termijndoel te halen;
 • aangeven van doelstellingen die haalbaar zijn gezien de beschikbare middelen;
 • formuleren van de boodschap of het over te dragen beeld;
 • keuze van communicatiemiddelen;
 • en zo zijn er meer mogelijkheden.
Een ander onderscheid is tussen een globaal, strategisch plan en een concreet werkplan (waar bij wijze van spreken per week staat beschreven wat er moet gebeuren).

Een flinke stap naar een goed communicatieplan bestaat uit scherp formuleren waar het accent van een communicatieplan moet liggen, wat zogezegd de communicatieve opgave is.
De checklist op deze site is daarvoor een hulpmiddel.
vervolgOnze stelling over communicatieplannen:
Een communicatieplan moet expliciet evaluatiemomenten en -criteria bevatten.Mee eens
Mee oneens, het is verspilde moeite, want in de praktijk is dit toch niet haalbaar;
Mee oneens, het is per definitie onmogelijk het effect van communicatie vast te stellen;
Anders:


. privacy


vervolg

vervolg
--


vervolg